Thinking

This is my archive

Designer will save the world

Lại một sản phẩm mới ra đời Câu chuyện một thương hiệu phải được kể dưới những lớp khác nhau, từ sắc vóc đến tính… Read More

TELOS là gì?

Telos không phải là người vẽ thuê! Telos là một thương hiệu con của Vân Tay Media, chuyên lĩnh vực branding design cho SMEs trong… Read More