Thợ thi công và phục chế áo giáp. Người đứng sau nhiều mẫu vật trưng bày của Việt Sử Kiêu Hùng.