Sau đây sẽ là một số Dribbbble Shots mà chúng tôi sưu tập được. Đây cũng là một niềm cảm hứng nho nhỏ trong việc tạo nên các sản phẩm hoặc dự án cá nhân.

Shop Women’s Clothing Web Page by Cuberto
GitBets – Betting Platform by Vlad Ermakov 
Dashboard User Interface by uixNinja
Ghost ?– Sign In by Tran Mau Tri Tam
s’watch shop by Mateusz Klein